Γυμνάσιο Αιγινίου: Χωρίς φυσική παρουσία τα μαθήματα, αύριο Δευτέρα, λόγω ηλεκτρολογικών προβλημάτων

Κοινωνία
Share

Χωρίς τη φυσική παρουσία των μαθητών θα γίνουν τα μαθήματα στο γυμνάσιο Αιγινίου, εξαιτίας ηλεκτρολογικών προβλημάτων όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού κ. Ανέστης Μανώλας.

Η απόφαση

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΑΡΙΘ.  55/2021

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

του άρθρου 16 παραγ. 1 εδάφ. η΄ του Ν. 2218/94 Ίδρυση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτ/ση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. β) του άρθρου 13 του Ν. 23-7/95 «περί προσαρμογής νομοθεσίας αρμοδιότητας ΥΠΕΣ στις διατάξεις για τη Ν.Α. κ..λ.π. γ) του άρθρου 62 παρ. 1 του Π.Δ.  30/96  «Κώδικας  Νομαρχιακής  Αυτ/σης»  δ)  του  άρθρου  15  του  Ν. 2639/98, «περί ρυθμίσεως εργασιακών σχέσεων, σύστασης Σώματος Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις. ε) του άρθρου 1 παρ. 9 του  Π.Δ.  161/2000 «περί  μεταβίβασης στις Ν.Α. αρμοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. στ) τις αρίθμ. 24/26-03-2008 (ΦΕΚ 688 Τ.Β΄ 18-04-2008) απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πιερίας.

2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1 παρ. 2 περ. 39 καθώς και το κεφ. Στ΄ άρθρο 94 παρ. 4 περ. 27 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των Δήμων

3.Την αριθ. 61/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η  Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης,

4.Των εκτάκτων συνθηκών που υπάρχουν στο Γυμνάσιο Αιγινίου εξ αιτίας ηλεκτρολογικού προβλήματος .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα με την φυσική παρουσία των μαθητών στο Γυμνάσιο Αιγινίου για τους λόγους που στην εισήγηση της παρούσης απόφασης αναφέρονται.

                                                                                                                         Ο Δήμαρχος

 

                     Αναστάσιος Μανώλας